Skip to main content
רחפן

מרכז ספורט ירושלים

אודות

מרכז ספורט ושיקום, ירושלים

פרויקט

מרכז הספורט תלפיות וארנונה, ירושלים

לקוח

רם אדרת

למה נדרשנו

צילומי תדמית

 מזמין העבודה ביקש להבליט את יכולת הביצוע ההנדסית והטכנולוגית במבני ציבור מודרניים